Säännöt

Helsingin yliopiston salamurhaajien säännöt

Yhdistyksen kevätkokouksessa 11.3.2013 hyväksytyt säännöt myöhempine päivityksineen. Jäsenyyden määritelmiä päivitettiin yhdistyksen kokouksessa 28.3.2017. Yhdistyksen kieltä tarkennettiin yhdistyksen kokouksessa 26.11.2019. Toiminnantarkastajien lausunnon deadline poistettiin yhdistyksen kokouksessa 15.11.2020.

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston salamurhaajat ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää lyhennettyjä muotoja Salamurhaajien kilta ja HYS. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää leikkimielisen ihmismetsästysurheilun eri muotoja Helsingin yliopistossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää turnauksia, peli-iltoja ja tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, sekä tutkii ihmismetsästysurheilun, erityisesti nk. salamurhapelin, eri muotoja ja sääntöjärjestelmiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja harjoittaa luonteeseensa sopivaa varainhankintatoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen periaatteita ja sääntöjä, ml. turnaussääntöjä. Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä samoja periaatteita ja tarkoitusta noudattava,18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, ulkojäsenhakemuksen perusteella.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kaksitoista muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet tai neljä, mikäli hallituksen koko on suurempi kuin kahdeksan, sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja taloudenhoitaja yksinään, ja sihteeri ja varapuheenjohtaja jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä uuden kuun yönä auringonlaskun ja auringonnousun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolmetoista vuorokautta ennen kokousta jäsenlistalle osoitetulla sähköpostilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous toimittaa ensin hallituksen puheenjohtajan vaalin, jossa ehdokkaaksi voidaan asettaa kuka tahansa varsinainen jäsen. Ehdokkaan asettaminen edellyttää esityksen ja yhden kannattajan esitykselle. Mikäli ehdokkaita on useampia kuin yksi, toimitetaan suljettu äänestys. Ennen äänestystä kullakin ehdokkaalla on tilaisuus puheenvuoroon. Hallituksen puheenjohtajan vaalin jälkeen valitaan muut hallituksen jäsenet kokouksen valitsemassa järjestyksessä vastaavan käytännön mukaan. Samaa käytäntöä noudatetaan mikäli henkilövalintoja tehdään muissa yhdistyksen kokouksissa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittajien hyväksymät säännöt 27.2.2004